EU-Syria Cooperation Agreement (1978)

source:
keywords: EU, FTAs (texts of), Syria, TIFA