bilaterals.org logo
bilaterals.org logo

Articles by language


No to RCEP
Kaya maliwanag pa sa sikat ng araw na ang RCEP ay hindi para sa kababaihan at sa malawak na masang Pilipino. Para lamang ito sa dayuhang kapital at malaking negosyo.